Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


La bonne nouvelle


Through the day Thy love has spared


Esprit du Pre


Bij 't zien weer van het morgenlich


Digne es-tu


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Misaora ny Mpahary      AVI            

Misaora ny Mpahary,
Tsarovinao ny asany!
Misaora ny Mpahary,
Derao ny soa vitany!
Ny helokao rehetra
Dia voavelany,
Fa tsy mba misy fetra Ny fitiavany,
Ny Zanany nafoiny
Mba ho Mpamonjinao,
Ka hianao nantsoiny
Handray ny aim baovao.
Ny toky izay nomeny
Sy ny fahasoavana,
Maharitra ireny,
Tsy manam pahataperana;
Avelany tokoa
Ny hatezerany,
Ka tsy mba hahavoa
Antsika olony,
Fa Izy mahalala
Ny toetsika aty,
Ka tena Ray mandala
Antsika zanany.
He, toy ny voninkazo
Ny ain’ny olombelona,
Tsy ela dia malazo
Ka tena mora levona,
Fa Jeso manan kery
Hamoha fasana,
Tsy hisy izay ho very
Ny olo masina;
Isika vovotany
No namboariny
Hiombom panjakana
Sy laza aminy.
Misaora ny Mpahary,
Ry tany sy ry lanitra!
Ry zava boahary,
Derao, Andriamanitra!
Ry irany mahery
Manao ny sitrany,
Ry zanany izay very,
Kanefa hitany,
Misaora Azy ary,
Fa heniky ny soa,
Misaora ny Mpahary,
O, ry fanahiko!

Mba avelao ny zaza


O trouver une retraite


O Thou Kind and Gracious Father


Dieu vit toujours


Ich schliebe mich aufs neue