Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


As Thou, O Lord, hast made me strong


Sur la route d’Emmaüs


En mon nom


Can the world see Jesus in you


O eerst'lingskind, waardeer


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Indro, ny fitiavana nijaly      AVI            

Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin'ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.
Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.
Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.
Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao!
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin'ny fitiavanao.

Geest der waarheid, Geest der liefde


Dieu sauveur, à toi je m’adresse


Vrees toch niet, zie aan het roer


Jesus Christus ist der Eine


O mon Dieu! Je cherche ta face