Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Come along, come along


The Work is Thine, our Lord and God


Tandis qu'en assurance


We give immortal praise to God the


Je chanterai ta gloire et ta puissance


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Indro, ny fitiavana nijaly      AVI            

Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin'ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.
Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.
Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.
Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao!
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin'ny fitiavanao.

Ich weiss einen Strom


Far away the noise of strife


Que ferions nous Seigneur


More Love to Thee


I am content! My Jesus ever lives