Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


King of glory, King of peace


Du fond de ma souffrance


Jésus tu es l'Agneau


Befiehl du deine Wege


O toi, vérité


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ry Rainay ao an danitra ô      AVI            

Ry Rainay ao an danitra ô
Izay mendrika ho deraina,
Mahery sy be indrafo,
Tsy takatry ny saina,
Izahay dia tonga zanakao,
Ka faly manana Anao:
Mihoby sy miravo!
Izahay miondrika aminao,
Midera Anao tokoa,
Fa be ny fitiavanao,
Ry Ray mpanisy soa;
Anao izao rehetra izao,
Ho vitanao izay tianao,
Andriananahary.
Ry Jeso Kristy Tomponay
Mpanjaka manan kery,
Izay any an kavanan dRay,
Mpanavotra ny very,
He, any no ifonanao
Ho an'izay navotanao,
Fa resinao ny ota.
Ny ranao no nalatsakao,
Fanati tsaro bidy!
Ny ainao no atohanao
Ny olonao mpiady.
Na aty na ao an danitra
Jesosy Kristy tokana
Ho avotra sy vonjy.
Ry Mpampianatra mahay,
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava,
Tariho ny fanahinay,
Honenanay rahatrizay
Ary an danitra Amen!

Ta fidélité


Ensemble nous pouvons chanter


Today, while the sun shines


Non, il n'y a plus de condamnation


Arise, O glorious Zion