Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Joyeusement, nous saluons


Mon âme exaltons la gloire


O notre Dieu nous te prions


When Christ’s appearing was made known


Lord of light, Your name outshining


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ry Rainay ao an danitra ô      AVI            

Ry Rainay ao an danitra ô
Izay mendrika ho deraina,
Mahery sy be indrafo,
Tsy takatry ny saina,
Izahay dia tonga zanakao,
Ka faly manana Anao:
Mihoby sy miravo!
Izahay miondrika aminao,
Midera Anao tokoa,
Fa be ny fitiavanao,
Ry Ray mpanisy soa;
Anao izao rehetra izao,
Ho vitanao izay tianao,
Andriananahary.
Ry Jeso Kristy Tomponay
Mpanjaka manan kery,
Izay any an kavanan dRay,
Mpanavotra ny very,
He, any no ifonanao
Ho an'izay navotanao,
Fa resinao ny ota.
Ny ranao no nalatsakao,
Fanati tsaro bidy!
Ny ainao no atohanao
Ny olonao mpiady.
Na aty na ao an danitra
Jesosy Kristy tokana
Ho avotra sy vonjy.
Ry Mpampianatra mahay,
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava,
Tariho ny fanahinay,
Honenanay rahatrizay
Ary an danitra Amen!

Come ye children of the Lord


Hoor, de hemelklokken schallen


Manatona Anao izao


Kept for Jesus


Sauveur du monde, ô Jésus Christ