Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


God from on high hath heard


Mit Ernst, o Menschenkinder


Qu es lo que vieron en las alturas


Kom toch, die zijt genodigd


Viens Seigneur Jsus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faingna, ry hava malala      AVI            

Faingàna, ry hava malala,
Hatòny ny Tompo izao,
Ny fo sy ny feo asandrato,
Derao 'Lay nanvotra anao.
Ny avotra sy ny famonjena,
'Zay vitany tao Kalvary,
No fanantenan'ny mpanota
Hahazo fiainana ary.
He Izy mitondra irery
Ny mafy, nisolo anao,
Ka maty hamonjy ny very;
Ny rany nandriaka tao.
Niaritra latsa sy eso,
Ny hombo sy ny lefona koa;
Nivesatra ota Izy teto
Hanananao fiainana soa.
Endrey! Ny fitiavan'i Jeso,
Ry olo mahantra, jereo!
Nijaly hamonjy, hevero,
Ny ota mahazo ekeo;
Ekeo, fa ny fo mihamafy,
Dia loza manenjika anao;
Faingàna hamonjy ny ainao.
Haharaoty ny andro 'zao.
Ny masom panahy atopazo,
Ny lanitra no andrandrao;
Ny Tompo maniry hamonjy,
Henoy, fa miantso anao,
Fiangàna, ry hava malala!
Modia an tranon'ny Ray;
Miandry anao re ny lova,
Fiainana mandrakizay.

Our God is eternal


Ry Fanahy Mpanazava


Heer, Gij hebt Uzelf gegeven


Louons, chantons le Fils de Dieu


A gladsome hymn of praise we sing