Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus, du trône de la grâce


Ta bienveillance


Gloire soit au Père


Cicha noc


Tinte pièce blanche


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Faingàna, ry hava malala      AVI            

Faingàna, ry hava malala,
Hatòny ny Tompo izao,
Ny fo sy ny feo asandrato,
Derao 'Lay nanvotra anao.
Ny avotra sy ny famonjena,
'Zay vitany tao Kalvary,
No fanantenan'ny mpanota
Hahazo fiainana ary.
He Izy mitondra irery
Ny mafy, nisolo anao,
Ka maty hamonjy ny very;
Ny rany nandriaka tao.
Niaritra latsa sy eso,
Ny hombo sy ny lefona koa;
Nivesatra ota Izy teto
Hanananao fiainana soa.
Endrey! Ny fitiavan'i Jeso,
Ry olo mahantra, jereo!
Nijaly hamonjy, hevero,
Ny ota mahazo ekeo;
Ekeo, fa ny fo mihamafy,
Dia loza manenjika anao;
Faingàna hamonjy ny ainao.
Haharaoty ny andro 'zao.
Ny masom panahy atopazo,
Ny lanitra no andrandrao;
Ny Tompo maniry hamonjy,
Henoy, fa miantso anao,
Fiangàna, ry hava malala!
Modia an tranon'ny Ray;
Miandry anao re ny lova,
Fiainana mandrakizay.

Ye Simple Souls Who Stray


I gave my life for thee


Let all mortal flesh keep silence


In thee is gladness, amid all sadness


Dans le desert Dieu a parlé