Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Enfants de la lumière


For thee, O dear, dear country


Jesus, I will ponder now


Le Tout Puissant est mon Berger


Envoie Seigneur, ton Esprit


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Gij leidt mij, dat ik niet kan glij      AVI            

Gij leidt mij, dat ik niet kan glijden.
Voor eeuwig zal Uw woord bestaan.
Gij spreekt: "Mijn oog zal u steeds leiden,
Mijn aangezicht zal voor U gaan!"
Mijn God, Uw goedheid, Uw erbarmen
zal mij omvatten en omarmen.
O, schenk mij meer ootmoedigheid.
'k Wil als Uw kind gelovig leven,
zien elke wenk, die Gij wilt geven.
'k Ervaar zo steeds, hoe trouw Gij zijt!
O, leer mij daag'lijks trouw en stille
U na te volgen, immermeer!
Dat toch voor mij Uw Vaderwille
de grens, de weg, het doel is, Heer!
Niets kan mij zonder U verblijden,
niets kan mij ooit meer vreugd' bereiden
dan Uwe naam, zo hoog en rein.
Dit zij op aard' mijn enig streven
en moog' het blijven, heel mijn leven:
Uw kind en eigendom te zijn!
Zo heb 'k U lief, zo wil 'k U oven,
zo rust 'k als kind in Uwe schoot!
Ik weet, het heil komt slechts van boven,
't maakt vrij de ziel van zorg en nood.
'k Wil zorgen, dat voor alle dingen,
hetzij in smart of zegeningen,
mijn ziel is waardig en bereid.
Ach Heer, verhef mij boven 't kwade.
Verdelg wat mijne ziel kan schaden,
o hemelglans der eeuwigheid!


Tinte pièce blanche


Ami, sois fidèle


Een eeuwig heil, dat ons bevrijdt


Je suis à toi, je t'appartiens


O wie köstlich sind die Stunden