Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


En etsi valtaa loistoa


Comment te reconnaitre


There's a wideness in God's mercy


Partout la joie de Noël


Tu es saint, Agneau de Dieu


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Gij leidt mij, dat ik niet kan glij      AVI            

Gij leidt mij, dat ik niet kan glijden.
Voor eeuwig zal Uw woord bestaan.
Gij spreekt: "Mijn oog zal u steeds leiden,
Mijn aangezicht zal voor U gaan!"
Mijn God, Uw goedheid, Uw erbarmen
zal mij omvatten en omarmen.
O, schenk mij meer ootmoedigheid.
'k Wil als Uw kind gelovig leven,
zien elke wenk, die Gij wilt geven.
'k Ervaar zo steeds, hoe trouw Gij zijt!
O, leer mij daag'lijks trouw en stille
U na te volgen, immermeer!
Dat toch voor mij Uw Vaderwille
de grens, de weg, het doel is, Heer!
Niets kan mij zonder U verblijden,
niets kan mij ooit meer vreugd' bereiden
dan Uwe naam, zo hoog en rein.
Dit zij op aard' mijn enig streven
en moog' het blijven, heel mijn leven:
Uw kind en eigendom te zijn!
Zo heb 'k U lief, zo wil 'k U oven,
zo rust 'k als kind in Uwe schoot!
Ik weet, het heil komt slechts van boven,
't maakt vrij de ziel van zorg en nood.
'k Wil zorgen, dat voor alle dingen,
hetzij in smart of zegeningen,
mijn ziel is waardig en bereid.
Ach Heer, verhef mij boven 't kwade.
Verdelg wat mijne ziel kan schaden,
o hemelglans der eeuwigheid!


Paralysés par les nombreuses peurs


Astro del ciel


Dit is de dag die God ons schenkt


Nearer, my God to Thee


Celui qui vainc, vivra, grace infin